เว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้างกรมการขนส่งทางบก

คำแนะนำการใช้ข้อมูล

   กรมการขนส่งทางบกได้จัดทำเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้สำหรับเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ประกอบการหน่วยงานตรวจสอบ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้

ที่มาของข้อมูล
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดกรมการขนส่งทาทงบกที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

แหล่งข้อมูล
   1. เชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ RSS กับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ข้อมูลตั้งแต่
1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
   2. บันทึกข้อมูลโดยงานจัดซื้อจัดจ้าง กรมการขนส่งทางบก

วิธีค้นหา
   สามารถค้นหาข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดกรมการขนส่งทางบก แล้วเลือก
ประเภทประกาศที่ต้องการค้นหา จากนั้นสามารถค้นหารายการที่ต้องการค้นหาได้จากช่อง "ค้นหา" ระบบ
จะแสดงรายการตามรายละเอียดที่ต้องการ

เว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้าง
(เดิม)
เว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้าง
(ใหม่)