ส่วนที่ 1. ข้อมูลการเดินทาง
 
-
 
 
ส่วนที่ 2. ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 3. ข้อมูลการตรวจสอบอาการเบื้องต้น
ขีดเครื่องมหาย ✔ เมื่อมีอาการเหล่านี้ หรือเคยมีมาก่อนภายในสองสัปดาห์ก่อนการเดินทางถึงปลายทาง