มาตรการสำหรับผู้โดยสาร

  • 1. สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
  • 2. หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ เจล หรือนำยาฆ่าเชื้อโรค
  • 3. ต้องปฏิบัติตามาตรการระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นๆ ในระยะอย่างน้อย 1 เมตร ขณะใช้บริการรถโดยสารและรถยนต์สาธารณะ
  • 4. สำหรับการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด
    • 4.1 ต้องให้ความร่วมมือกรณีมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนใช้บริการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารและรถยนต์สาธารณะ
    • 4.2 ต้องกรอกข้อมูลตามแบบ ต.8 คค ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารและรถยนต์สาธารณะ หรือกรอกข้อมูลในระบบบันทึกข้อมูลผู้โดยสาร แบบ ต.8 คค นี้